joi, 22 octombrie 2015

ANUNŢ CONCURS DE ANGAJAREGrădiniţa cu program prelungit nr. 2 Olteniţa, strada Al. Iliescu  nr. 67 A,   organizează la data de 18.11.2015 concurs pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitoare,  durată nedeterminată, normă întreagă.
I.Condiţiile generale de participare la concurs:
Candidatele
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc  limba română, scris şi vorbit;
c) au  vârsta minimum 18 ani împliniţi;
d) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
e) nu au antecedente penale;
 f) îndeplineşc condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
II. Condiţiile specifice de participare la concurs:
- Absolventă 12 clase;
- Domiciliul în municipiul Olteniţa;
- Abilitati de relationare –comunicare  cu copiii, cu intreg personalul unitatii de invăţământ;
- Noţiuni de puericultură;
- Abilitati de munca in echipa;
- Disponibilitate de program flexibil;
- Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi;
-Cunoştinţe privind modalitatea de efectuare a igienei şi dezinfecţiei spaţiilor, folosirea ustensilelor de lucru si a produselor de curăţenie;
- Cunostinte in domeniul Sanatatii in Munca si PSI;

III. Dosarul de concurs
   Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
- Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unităţii
- Copiile  certificatelor de naştere şi căsătorie (după caz)
- Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,
- Copiile documentelor care ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
- Copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca,
- Cazierul judiciar  sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu funcția pentru care candidează
- Adeverinţă medicală cu menţiunea „ apt pentru angajare post îngrijitoare” datată cu cel mult 3 luni înainte de depunerea dosarului:
- Curriculum vitae;
   Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
    Relaţii  la telefon 0242/510340 si la sediul unităţii.
 IV. Etapele concursului:
  Toate etapele concursului se vor derula la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr. 2 Olteniţa, strada Al. Iliescu  nr. 67 A,  
- Depunerea dosarelor de înscriere: 2--10.11.2015 între orele 9,00- 16,00, la sediul instituţiei
- Selectia dosarelor de înscriere:.11.11.2015
- Afişarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare:.12.11.2015
- Desfasurarea probei practice:18.11.2015 ora 9,00
- Desfăşurarea interviului: 18.11.2015, ora 13,00
- Afişarea rezultatelor: 18.11.2015, ora 16,00
- Depunerea contestaţiilor: 19.11.2015, între orele 9,00-13,00, la sediul instituţiei
- Afişarea rezultatelor contestaţiilor:19.11.2015 ora 15,00.

miercuri, 14 octombrie 2015

Proiect de dezvoltare instituţională 2012-2016         Proiect de dezvoltare instituţională

 

Premisele proiectului: diagnoza mediului intern şi extern în date cantitative şi calitative


Date de identificare

UNITATEA ŞCOLARĂ: Grădiniţa cu program prelungit  nr. 2 Olteniţa ( P.J.)
                                           Grădiniţa cu program prelungit nr.1 Olteniţa (structură)
TIPUL: grădiniţă cu program prelungit
LIMBA DE PREDARE: română
ADRESA:  Grădiniţa cu program prelungit  nr.2 (P.J.)
                    Str. Al.  Iliescu  nr.67 A,  Olteniţa,  jud. Călăraşi, tel.: 0242510340
                    Grădiniţa  cu program  prelungit nr. 1 (structură)
                    Str. Argeşului  nr.90,  Olteniţa, jud. Călăraşi, tel.: 0242511614

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV


Organizare:  Grădiniţa cu program prelungit  nr.2 (P.J.)
                          2 grupe  program  prelungit
                          4 grupe   program  normal
                      Grădiniţa  cu program  prelungit nr. 1 (structură)
                          4 grupe  program  prelungit

Populaţie şcolară
-          Număr de copii: Grădiniţa cu program prelungit  nr.2
-                                     158  copii
                                  Grădiniţa  cu program  prelungit nr. 1 (structură)
                                  100 copii

Personal didactic: 
16 cadre didactice, dintre care:
-          13  cadre didactice cu gradul I
-          2 cadre  didactic  cu gradul II
-          1 cadru didactic - definitivat

Personal didactic  auxiliar

             -1 administrator financiar
              -1 administrator patrimoniu

Personal  nedidactic
              -7 îngrijitoare
              -2 bucătărese

Resurse materiale

Săli de grupă: 10
Cabinet metodic: 2
Biblioteca: 1
Material didactic: Grădiniţele ( P.J. şi structură)  deţin  o bază  materială  corespunzătoare desfăşurării  unei  activităţi instructiv-educative eficiente.
Fonduri   extrabugetare sunt obţinute   din sponsorizări  şi  donaţii  ale părinţilor.

Informaţii de tip calitativ

Atât personalul didactic, didactic auxiliar cât şi cel de îngrijire a primit pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar trecut  calificativul Foarte Bine.

Parcurs istoric


            Grădiniţa cu Program Prelungit  nr. 2 din Olteniţa a fost infiinţată in anul 1957 pentru  copiii muncitorilor  Şantierului  Naval. Grădiniţa  funcţionează în actualul  local  situat în  strada  Al. Iliescu, nr.67A  din anul 1978.  Până în anul 1998, în  grădiniţă  au  existat  4  grupe de program prelungit. Odata cu deteriorarea situaţiei  social-economice şi a scăderii natalităţii,  frecvenţa copiilor a scăzut  din cauza  posibilităţilor financiare reduse a familiilor ce locuiesc in zonă. Astfel  că s-au menţinut 2 grupe de program  prelungit şi au fost înfiinţate 4 grupe  de program normal, tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoilor părinţilor.  Deşi  grădiniţa este situată inr-o zonă  defavorizată  din punct de vedere economic, datorită calităţii  procesului  instructiv-educativ desfăşurat , multe familii din alte zone ale oraşului au preferat să-şi înscrie copiii  în  grădiniţa noastră, din an în an înscrierile fiind  din ce în ce  mai numeroase.  .
           La începutul anului şcolar 2012-2013, grădiniţei  noastre i-a fost arondată  Grădiniţa  cu  program  prelungit  nr.1.
”.

Cultura organizaţională

Grădiniţa noastră are o cultură organizaţională foarte bine definită , ce are ca presupoziţii de bază individualitatea fiecărui membru al său cu posibilităţi de dezvoltare şi a afirmare a acestuia.
Organizaţia noastră promovează valori dominante comunicarea deschisă, încrederea, cooperarea, munca în echipă, egalitarismul. Strâns legat de aceste valori, am dezvoltat un climat bazat pe consens, atmosferă de încredere şi de susţinere reciprocă, relaţia dintre manager şi membrii organizaţiei este una bazată pe colaborare. Organizaţia seamănă cu o comunitate de egali care cooperează pentru atingerea scopurilor comune, fără să resimtă coerciţia unor structuri ierarhice de tip formal. Toate aceste valori sunt transmise către copiii care frecventează grădiniţa noastră, dar mai ales către părinţii lor, care ne sunt adevăraţi parteneri în actul educaţional.
În ceea ce priveşte normele care reglează activitatea în cadrul organizaţiei, acestea derivă direct din valorile dominante ale organizaţiei grădiniţei. Ele sunt înscrise în regulamentul de ordine interioară, care a fost elaborat împreună cu cadrele didactice, luând în seamă şi propunerile comitetului de părinţi.

Analiza PEST a contextului extern grădiniţei


Politic

 • În contextul legislativ actual, se pune un accent important la nivelul politicilor educaţionale pe descentralizarea sistemului; educaţional şi pe autonomia fiecărei unităţi de învăţământ;
 • În ultimul timp îşi dovedeşte eficienţa un nou tip de abordare curriculară, şi anume cea interdisiplinară; în acest context se pune un accent deosebit pe colaborarea între specialişti, pe munca în echipă, pe  desfăşurarea de activităţi  integrate, pe folosirea  de metode interactive.
 • Noua  Lege  a Educaţiei prevede politici de educaţie timpurie ce trebuie inclusă în învăţământul de masă;
Economic
 • Bugetul acordat din fondurile  locale  este  insuficient pentru asigurarea implementării reformei în educaţie, mai ales în ceea ce priveşte infrastructura, dar şi informatizarea educaţională;
 • Fondurile extrabugetare – donaţii, sponsorizări, se strâng foarte greu, dar fiind ca firmele olteniţene nu înregistrează cifre de afaceri foarte importante;
 • Unele familii din care provin copiii care  frecventează  grădiniţa au un potenţial financiar scăzut;
Social
 • În zona în care este amplasată grădiniţa, locuiesc familii cu nivel financiar mediu sau chiar scăzut, acelaşi fiind nivelul şi pentru pregătirea lor educaţională.
 • Totuşi, frecventează grădiniţa şi copii din alte zone ale oraşului, care echilibrează scala socială.
Tehnologic
 • Dată fiind situaţia economică precară, este îngreunată achiziţionarea de material didactic modern – computere, videoproiectoare, dvd-playere, camere video sau foto, atât de necesare în activităţile instructiv-educative din grădiniţă.
 • Din ce în ce mai des profesioniştii vorbesc despre utilitatea folosirii computerului în actul educaţional – informatizarea şi conectarea la reţeaua de Internet;Analiza SWOT pentru diferite direcţii de dezvoltare instituţională:
a.       oferta curriculară
b.      resursele umane
c.       managementul unităţii
d.      resursele materiale şi financiare
e.       marchetinga.     Oferta curriculară

Puncte tari

 • Produse curriculare – planuri de învăţământ, programe, şi auxiliare curriculare – caiete de lucru, metodologii, îndrumătoare stau  la dispoziţia educatoarelor
 • Grădiniţa oferă deja o paletă destul de largă de programe şi activităţi opţionale: limba engleză, dans modern, pictură, muzică, teatru
Puncte slabe
 • Întocmirea documentelor curriculare ale cadrelor didactice, confecţionarea  materialelor didactice ocupă o mare parte din timpul educatoarelor, chiar din timpul lor liber;
 • Din cauza absenţei unui minilaborator cu computere, nu se pot dezvolta programe de activităţi opţionale legate de operare pe calculator;
 • Din acelaşi motiv, instruirea asistată de calculator este precară

Oportunităţi

 • Ar putea fi atrase fonduri Phare sau prin programul POS-DRU pentru achiziţionarea de computere care să faciliteze şi să eficientizeze activităţile;
 • De asemenea, din fonduri asemănătoare, pot fi achiziţionate materiale didactice care sa le faciliteze şi să  mai elibereze programul de lucru al educatoarelor.
 • Oferta de activităţi opţionale poate fi îmbunătăţită considerabil, în funcţie de nevoile copiilor;

Ameninţări

 • , Este îngreunată accesibilitatea la informaţii privind programele de finanţare extrabugetară pentru achiziţionarea de materiale didactice moderne;
 • Sunt cereri pentru activităţi opţionale pentru care nu se pot găsi resurse materiale  corespunzătoare.


Resurse umane

Puncte tari

·             Personal didactic calificat în proporţie de 100 %
·             Personal didactic cu o solidă pregătire ştiinţifică şi metodică
·             Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I şi  studii superioare
·             Educatoarele sunt deschise la nou şi participă la cursurile de perfecţioanre propuse de CCD.
·             Relaţiile  dintre educatoare, părinţi şi copii favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
·             Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice
·             50 % dintre educatoare au urmat cursuri din programul “Educaţi aşa!”, în urma acestora căpătând abilităţi de consiliere a părinţilor, ceea ce conduce la îmbunătăţirea relaţiei părinte-educatoare, bazate pe încredere.
·             În ultimul timp au fost înregistrate creşteri ale cererilor de înscriere ale copiilor.

 Puncte slabe

·                  Motivaţie materială redusă a educatoarelor;
·                  Cadrele didactice nu pot participa la toate cursurile de perfecţionare, deoarece acestea implică costuri financiare ce trebuie achitate din fondurile lor personale;
·                  Chiar şi la cursurile susţinute de CCD educatoarele sunt nevoite să plătească un fond de protocol;
·                  Există mentalitatea conform căreia grupele de program prelungit sunt destinate numai copiilor mici, fiind considerate un fel de creşă;
·                  Personalul  de îngrijire este insuficient.
Oportunităţi
·         Accentuarea rolului important al educaţiei timpurii şi beneficiile ei;
·         Colaborarea în unele proiecte de cercetare cu Universitatea Bucureşti şi fundaţia „Salvaţi copiii”
·         Atragerea de fonduri suplimentare pentru cursuri  de perfecţionare;
·         Întrucât unele colege ale noastre  au urmat cursuri universitare, ele îşi pot împărtăşi experienţa de formare şi colegelor, aceasta fiind o formă de perfecţionare

Ameninţări

·           Rigiditatea din concepţiile părinţilor despre rolul educaţiei timpurii;
·           Plecarea părinţilor în strâinătate pentru a munci ridică gradul de risc al retragerii copiilor lor din grădiniţă
·           Neacordarea practică de 6 procente din PIB, ceea ce conduce la o subfinanţare a sistemului de învăţământ


c. Resurse financiare şi materiale
Puncte tari
·               Starea fizică a spaţiilor educaţionale se încadrează în normele de igienă corespunzătoare
·               Clădirile sunt  spaţioase, luminoase
·               Curtea mare poate fi folosită ca o adevărată resursă de spaţiu educaţional în aer liber.
·               În ultimii  ani s-au realizat  lucrări  de modernizare a  clădirilor, astfel că aspectul  grădiniţelor s-a schimbat  considerabil.
·               Educatoarele dispun de material didactic  achiziţionat din fonduri financiare personale sau procurat de părinţi.
·               Acordarea de fonduri pentru îmbunătăţirea  bazei materiale ( mobilier).
·               Grădiniţa a obţinut  fonduri extrabugetare în urma  sponsorizărilor; din aceste fonduri am achiziţionat televizoare, DVD player, xerox etc.
Puncte slabe
·          Grădiniţa nu dispune de un minilaborator informaţional,
·          Inexistenţa unei săli de mese.
·          Fondurile financiare din bugetul alocat sunt insuficiente pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi a achiziţionării de material didactic modern.

Oportunităţi
 • Descentralizarea şi autonomia instituţională
 • Parteneriat cu Primăria, părinţii  şi alţi potenţiali  parteneri educaţionali
Ameninţări
·          Subfinanţarea învăţământului.

 

d. Relaţiile cu comunitatea

Puncte tari
·               Menţinerea unei relaţii armonioase cu părinţii copiilor înscrişi în grădiniţă;
·               Menţinerea relaţiei de parteneriat cu PMO şi Consiliul local;
·               Existenţa unor parteneriate cu Biserica, Poliţia rutieră, şcoli din oraş,  cu trupele de teatru de păpuşi „Arabela” şi „Zgubilici”
·               Contactele diverse cu diverse instituţii care se soldează cu  obţinerea de fonduri extrabugetare;
Puncte slabe
·          Inexistența unor  legături de parteneriat cu ONG-uri;
·          colaborarea cu unii agenţi economici este aproape nulă din cauza slabei dezvoltării economice a municipiului.
Oportunităţi
 • Punerea bazelor unui parteneriat cu Grădiniţa Zbor din Tutrakan
 • Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul grădiniţei – primărie, biserică, poliţie, instituţii culturale
Ameninţări
·          Inexistenţa unor ONG-uri în oraş
·          Reticenţa unor persoane legată de un eventual parteneriat;


f.       Management
Puncte tari  
·               Utilizarea rapoartelor de analiză şi autoevaluare;
·               Relaţionarea şi comunicarea în cadrul grădiniţei este foarte bună, deciziile sunt luate de comun acord cu toate părţile implicate;
·               Corelarea evaluărilor interne cu cele externe şi monitorizarea întregii activităţi de evaluare.
Puncte slabe
           -  Abordarea   uneori  a  unui stil  managerial  mult prea  democrat, neacordarea unei atenţii corespunzătoare unor probleme din cauza supraaglomerării din anumite perioade ale anului şcolar;
            -  Manifestarea uneori de prea multă toleranţă faţă de aceia care amână rezolvarea unor sarcini;
Oportunităţi
 • O bună colaborare cu părţile implicate în actul educaţional;

Ameninţări
 •  Lipsa posibilității  de  a atrage  în suficientă măsură de fonduri extrabugetare;

f. Marketing
Puncte tari  
·               Existenţa unei pagini web a grădiniţei, pagină Facebook;
·               În unitate există  panouri pentru popularizarea activităţilor din grădiniţă;
Puncte slabe
·          Slaba colaborare cu media locală;

Oportunităţi
 • Colaborarea cu mai multe tipuri de media din judeţ;
 • Crearea de afişe postabile prin oraş;
Ameninţări
·          Slabul interes pentru activităţile din cadrul educaţiei timpurii;


Viziunea grădiniţei

    O grădiniţă plină de copii voioşi dornici dimineaţa să vină la grădiniţă şi trişti când se despart de ea, copii cu competente de comunicare foarte bune, copii cu un comportament moral- civic în spirit democratic într-un climat sănătos şi plăcut. 
    Avem convingerea că întreaga activitate cu copiii trebuie orientată tot mai mult spre valori, prin abordarea educaţiei cu referire la problematica umană, la domeniul om şi societate şi mediu înconjurător, cultural şi tehnologic, acestea stând la baza formării personalităţii umane.        O grădiniță în care copiii zâmbesc, cântă și se mișcă; 
     O grădiniță despre care atât personalul, cât și părinții și copiii știu că le aparține ;
     O grădiniță în care fiecare  grupă arată că este o comunitate în miniatură și fiecare copil   știe că aparține unei astfel de comunităț;
     O grădiniță în care toți sunt importanți, adulți și copii, fiecare avand propria valoare; 
     O grădiniță în care jucăriile și materialele de lucru sunt la îndemâna copiilor; 
     O grădiniță în care culorile, sunetele emană echilibru, respect, armonie; 


Misiunea grădiniţei

    Asigurarea dezvoltării normale şi depline a copilului, valorificănd potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală – jocul.
    Îmbogăţirea capacităţii copilului de a intra în relaţie cu ceilalţi şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi de a-l stăpâni prin explorări, exerciţii, experimentări.
    Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive.
    Sprijinirea copilului preşcolar pentru a dobândi cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare vieţii sale ulterioare.

Moto

„Totul pentru copil!”

Prezentarea proiectului

Prezentul proiect este conceput în concordanţă cu Legea Educaţiei,  cu cerinţele Curriculumului pentru învăţământul preşcolar, cu cerinţele Agenţiei române de asigurare a calităţii învăţământului preuniversitar.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea, perfecţionarea, eficientizarea programelor şi condiţiilor educaţionale pentru copiii noştri cu direcţii de dezvoltare: oferta curriculară, resurse umane, resurse financiare, relaţia cu comunitatea, elemente de marketing educaţional.                                    ŢINTE   STRATEGICE


1. Dezvoltarea managementului grupei prin implementarea unor strategii educaţionale astfel incât activitatea sa fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta personalitatea si adaptarea la viaţa scolară să se facă rapid.

ARGUMENT
            Pentru că nu există doi copii la fel, se impune individualizarea instruirii si implicit diversificarea strategiilor de predare-invăţare. Se impune astfel autoperfectionarea si perfecţionarea prin cursuri în domeniul strategiilor educaţionale a cadrelor didactice , procurarea si confecţionarea de materiale didactice specifice.
OPŢIUNI STRATEGICE:
- Elaborarea judicioasă a planificărilor şi proiectelor de activitate;
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor în manieră integrată;
- Promovarea învăţării colaborative;
- Diversificarea strategiilor de predare-invatare cu folosirea cu preponderenţă a celor activ-participative;
- Participarea cadrelor didactice la cursuri de management educaţional;
 
-Înregistrarea progresului şcolar şi elaborarea strategiei recuperatorii după caz;
- Lucrul cu grupuri mici,pînă la individualizare şi respectarea ritmului propriu al fiecărui copil
- Sectorizarea corectă a spaţiului educaţional conform necesităţilor şi posibilităţilor reale;
- Folosirea judicioasă a materialului de lucru din dotarea grădiniţei şi completarea acestuia cu materiale aduse de copii şi de educatoare prin eforturi proprii sau sponsorizări;
- Menţinerea legăturii permanente cu familia şi colaborarea cu aceasta în vederea asigurării succesului şcolar;
- Dezvoltarea unei relatii de parteneriat real cu şcolile ce vor prelua preşcolarii de grupa mare prin activităţi deschise, vizite, spectacole comune sau excursii;

2. Dezvoltarea curriculum-ului la decizia grădiniţei

 ARGUMENT
Este necesară abordarea curriculum-ului la decizia grădiniţei si a activitatilor extracurriculare ţinând cont de înclinaţile copiilor si de preferinţele părinţilor. În acest sens vom introduce noi activităţi opţionale cu caracter atractiv şi vom asigura baza logistică pentru desfăşurarea lor  prin atragerea de parteneri educaţionali care le pot susţine fie material, fie financiar.
OPŢIUNI STRATEGICE:
-Prezentarea posibilităţilor de extindere a CDG în cadrul Consiliului profesoral şi a Consiliului de administraţie;
-Întocmirea  programelor şi planificărilor din timp şi adaptat nivelului grupei sau copiilor care solicită respectivul opţional;
-Popularizarea finalităţilor opţionalelor în rândul comunităţii locale;
-Păstrarea paretenerilor cu care s-a lucrat performant;
-Implicarea unor profesori şi a părinţilor în desfăşurarea în condiţii optime a CDG;
-Asigurarea finanţării de către părinţi pentru susţinerea opţionalelor;
-Dezvoltarea bazei materiale necesare unor opţionale diversificate;
-Crearea unei relaţii de parteneriat cu publicaţii locale care sa asigure popularizarea în mass media a celor mai bune realizari;


3. Redimensionarea relaţiei grădiniţă-familie-comunitate

 ARGUMENT
Părinţii se lovesc de multe ori de adevarate probleme in relaţiile cu copiii lor la care nu găsesc răspunsuri si rezolvări. De multe ori apelează la educatoare pentru găsirea unor răspunsuri. De aceea este necesară colaborarea permanentă cu aceştia şi intensificarea activităţii de consiliere parentală.
            Incheierea de parteneriate cu diverse instituţii comunitare este benefică pentru copii atât pe plan afectiv cât şi cultural-educativ.
OPŢIUNI STRATEGICE:
 -Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul grădiniței;
 -Lectorate cu părintii pe diferite teme;
 -Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu care ei se confruntă în educarea propriului copil;
 -Susţinerea unor dezbateri care au ca scop principal rezolvarea acestor probleme;
 -Implicarea părinţilor, a membrilor comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative;

4. Crearea unor condiţii optime de învăţare pentru preşcolari prin modernizarea spaţiilor şi completarea dotărilor existente
ARGUMENT
Modernizarea spaţiilor de lucru si de joaca, a curtilor ambelor grădiniţe , dotarea acestora cu aparate moderne de joacă, amenajarea unei săli multifuncţionale dotată corespunzator, vor contribui la realizarea unui ambient educaţional propice atât sub aspect fizic cat si psihic.
OPŢIUNI STRATEGICE:
 -Identificarea necesarului de materiale, mobilier şi alte dotări şi la fiecare grupă, a nevoilor de reamenajare a spaţiilor de joacă din exteriorul grădiniţelor;
 -Întocmirea notelor de fundamentare în mod temeinic pentru a asigura reuşita demersurilor;
 -Implicarea personalului din aparatul administrativ in demersurile făcute;
 -Responsabilizarea părinţilor şi locuitorilor vecini pentru păstrarea realizărilor efectuate;
 -Asigurarea necesarului din buget prin planificarea riguroasă a cheltuielilor;
 -Realizarea igienizării localurilor în interior şi la exterior;
 -Achiziţionarea de materiale didactice funcţionale şi moderne;
 -Colaborarea cu agenţii economici care au dovedit seriozitate în relaţiile anterioare
 -Menţinerea bunei colaborări cu Primăria;
 -Stabilirea de  relaţii cu  alţi parteneri educaţionali, potenţiali sponsori;

5. Intensificarea acţiunilor de iniţiere de noi parteneriate şi dezvoltarea celor existente care să  lărgească viziunea asupra educaţiei preşcolare şi să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii

ARGUMENT
             În contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională, este necesară o cât mai largă implicare a grădiniţei în viaţa comunităţii în vederea  schimbării viziunii acesteia asupra educaţiei preşcolare şi conştientizarea importanţei acesteia pentru adultul de mâine
OPŢIUNI STRATEGICE:
-Păstrarea tradiţiei locale şi deschiderea către unităţi preşcolare din alte localităţi pentru realizarea schimbului cultural;
-Iniţierea  unui  parteneriat   educaţional cu tema Copilărie  făra  frontiere “ cu Grădiniţa
“Zbor“din Tutrakan, Bulgaria, participarea la „Proiectul Aurul verde al Dunării” în parteneriat cu instituţii de cultură din Tutrakan, Bulgaria;
-Planificarea şi desfăşurarea de activităţi educative şi extracurriculare atractive şi interesante;
-Implicarea educatoarelor si a părinţilor în derularea parteneriatelor  existente;
-Dezvoltarea relaţiilor cu instituţii, oameni de cultură din oraş, agenţi economici;.


INDICATORI DE PERFORMANŢĂ


         Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat;
         Raportul de evaluare internă ARACIP;
         Finalităţi ale parteneriatelor derulate;
         Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor;
         Modul de cheltuire a bugetului proiectat;
         Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea;
         Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri şi cercuri de formare continuă;
         Respectarea termenilor de execuţie a unor obiective;
         Realizarea diversităţii activităţilor opţionale ales şi realizate;
         Documentele educatoarei şi managerului;


MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI


               Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
                Comisia de evaluare, Consiliul de Administraţie, Inspectoratul Scolar prin pârghii specifice vor constata periodic măsura în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni pentru reglarea demersurilor.
                Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat.
                Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia Consiliului profesoral al grădiniţei.
                Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm:preşcolarii, părinţii, cadrele didactice si nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
                Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.
                                                                                                           PLANURILE OPERAŢIONALE

a) DEZVOLTARE CURRICULARĂ (CDG)

OBIECTIVE
ACTIVITĂŢI
RESURSE
RESPONSABILITĂŢI/TER
MENE
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Identificarea cererii şi nevoilor de educaţie ale beneficiarilor
Aplicarea de chestionare (completarea de către părinţi a fişei de opţiuni)
-          părinţi, cadre didactice, fişe de opţiuni adresate  părinţilor
-          alocarea timpului necesar unor discuţii cu beneficiarii indirecţi
-          reglementările în vigoare privind organizarea CDG
-          cadre didactice – coordonate de directorul grădiniţei şi de Consiliul pentru curriculum

TERMEN –  februarie, în fiecare an şcolar
Alcătuirea unui centralizator al opţiunilor
Identificarea resurselor existente în vederea alcătuirii CDG
Dezbateri cu părinţii şi în cadrul comisiei metodice
-          cadre didactice
-          spaţii şi dotări materiale existente
-          reglementări în vigoare cu privire la organizarea CDG
-          Consiliul pentru curriculum
-          director
-          cadre didactice

TERMEN –  februarie februarie, în fiecare an şcolar
-          Listarea resurselor existente privind potenţialele opţionale
Dezvoltarea ofertei curriculare
Elaborarea de programe pentru disciplinele opţionale
-          cadre didactice
-          baza materială
-          cursuri de perfecţionare oferite de CCD, universităţi
-          Consiliul pentru curriculum
-          director
-          cadre didactice

TERMEN – februarie - martie februarie, în fiecare an şcolar
-          Întocmirea unei liste cu abilităţi, competenţe pentru cadrele didactice cu atestate, diplome, certificate etc.
-          Achiziţionarea de noi echipamente şi materiale didactice
Realizarea ofertei grădiniţei în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de resursele existente
Avizarea programelor pentru CDG de catre Consiliul pentru Curriculum
-          cadre didactice
-          baza materială
-           
-          director
-          Consiliul pentru curriculum
TERMEN – martie februarie, în fiecare an şcolar
-          Oferta să conţină o activitate opţională pentru grupa mijlocie şi două pentru grupa mare
b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

OBIECTIVE
ACTIVITĂŢI
RESURSE
RESPONSABILITĂŢI/TER
MENE
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Identificarea nevoilor şi posibilităţilor de formare
-          Oferta  ISJ si CCD Călăraşi de cursuri de perfecţionare
-          conducerea grădiniţei
-          oferta de la CCD, universităţi
-          chestionar adresat cadrelor didactice privind nevoile lor de formare
-          centralizatorul opţiunilor beneficiarilor
-          conducerea grădiniţei
-          Comisia pentru perfecţionarea şi formarea cadrelor didactice
-          Coordonatorul comisiei metodice
TERMEN: septembrie, anual
-          Dezbatere în consiliul profesoral şi comisia metodică privind nevoile şi  posibilităţile de formare
Atragerea şi selectarea de personal didactic competent
-          -Participarea la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, cercuri pedagogice, alte activităţi demonstrative
-          resursele materiale şi financiare ale grădiniţei
-          poziţia geografică şi reputaţia grădiniţei
-          oferta curriculară a grădiniţei
-          conducerea grădiniţei
TERMEN - permanent
-          Număr mare de candidaţi la concursurile de ocupare a catedrelor vacante
Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice
-          Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare
-          ofertele CCD, universităţi, dezbateri tematice ale Consiliului profesoral
-          activitatea comisiei metodice
-          abonamente la reviste de specialitate
-          achiziţionarea de  către  bibliotecă  de lucrări ştiinţifice adresate cadrelor didactice
-          informaţii obţinute prin Internet
-          conducerea şcolii
-          Comisia de formare şi perfecţionare
-          Coordonatorul Comisiei metodice
-          Consiliul de administraţie
TERMEN - permanent
-          Realizarea de către toate cadrele didactice a orelor obligatorii de formare
-          Întruniri tematice la nivel de comisie metodică
-          Participare la cercurile pedagogice
-          Cuprinderea personalului didactic auxiliar la cursurile de formare
Motivarea adecvată a cadrelor didactice
-Înscrierea cadrelor didactice la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit
-          resurse financiare proprii


-          Consiliul de administraţie
-          Comisia metodică
-          Conducerea grădiniţei

TERMEN – conform calendarului
-          Monitorizarea activităţilor realizate de fiecare cadru didactic
-          Acordarea de recompense
Îmbunătăţirea rezultatelor copiilor în învăţare
-Activităţi demonstrative în cadrul comisiei metodice şi cercurilor pedagogice
-Utilizarea unor strategii activ-participative, centrate pe copil
-Promovarea învăţării colaborative
-Organizarea  şi desfăşurarea activităţilor preponderent în manieră integrată
-Amenajarea  corespunzătoare a spaţiilor educaţionale
-          resurse financiare proprii
-          săli de grupă
- baza logistică existentă
-          Consiliul de administraţie
-          Comisie metodică
-          Conducerea grădiniţei

TERMEN – conform calendarului
-          Monitorizarea activităţilor realizate de fiecare cadru didactic

Obţinerea de  către copii a unor performanţe
-Participarea cu copiii la  concursurile pentru preşcolari  avizate de ISJ  Călăraşi si de MEN
-          resurse financiare proprii
- baza logistică existentă
-          cadrele didactice

TERMEN – conform calendarului
-          Monitorizarea concursurilor pentru preşcolari
-          Acordarea de recompense
Dobândirea de competenţe TIC
-Participarea cadrelor didactice  la cursuri de iniţiere în folosirea calculatorului,
-resurse financiare proprii

-          cadrele didactice,
      TERMEN – permanent
-          Certificate, atestate

Consolidarea deprinderii de  lucru în echipă
-Realizarea de portofolii, pe grupe de copii
-          reteaua internet
-          biblioteca  grădiniţei
-          echipamentul electronic din dotare
-          cadrele didactice
   TERMEN – permanent
-          Mape cu portofoliic)  DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

OBIECTIVE
ACTIVITĂŢI
RESURSE
RESPONSABILITĂŢI
(TERMENE)
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Alcătuirea de strategii de atragere de fonduri
-          Derularea unor programe/proiecte

-          cadre didactice şi părinţi
-          proiectul  de dezvoltare instituţională
-          baza materială existentă
-          conducerea grădiniţei, cadrele didactice
Termen - permanent
-          Planul strategic privind obţinerea de resurse financiare
-          Informarea părinţilor privind situaţia economică a grădiniţei prin intermediul şedinţelor cu părinţii la nivel de grupă şi grădiniţă
Identificarea surselor de finanţare
-          Discuţii în cadrul Consiliul de administraţie
-          instituţii potenţial partenere
-          cadrele didactice
-          părinţii
-          directorul , cadrele didactice
Termen - permanent
-          Listarea posibilelor surse de finanţare
Încheierea de contracte de sponsorizare
-          Cereri de sponsorizare
-          instituţii partenere
-          Consiliul de administraţie

-          directorul
Termen - permanent
-          Creşterea fondurilor extrabugetare cu 25 %
Gestiunea resurselor financiare în conformitate cu proiectul  de dezvoltare al grădiniţei
-          Informare periodică a privind gestionarea fondurilor extrabugetare
-          Proiectul de dezvoltare al  grădiniţei
-          Consiliul de administraţie
-          Consiliul reprezentativ al părinţilor
-          Consiliul de administraţie
-          cadrele didactice
-          Consiliul reprezentativ al părinţilor
Termen - semestrial
-          Atingerea tuturor obiectivelor din planul strategicd) DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE

    OBIECTIVE
      ACTIVITĂŢI
            RESURSE
RESPONSABILITĂŢI
              TERMENE
         INDICATORI DE     PERFORMANŢĂ
Identificarea potenţialelor instituţii partenere
-          Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii
-          biserica, poliţia, primăria, ONG, instituţii culturale şi educative
-          directorul
-          responsabilul Comisiei pentru relaţia cu comunitatea
-          cadrele didactice
-          părinţii
Termen – permanent

-          Centralizarea potenţialilor parteneri
-          Întruniri ale Comisiei pentru relaţia cu comunitatea
Stabilirea de contacte; negociere
-          Realizarea de proiecte de parteneriat
-          biserica, şcoli, Poliţia, Primăria, ONG, instituţii culturale şi educative
-          responsabilul Comisiei pentru relaţia cu comunitatea
-          cadrele didactice
-          părinţii
Termen – septembrie, anual

-          Avizarea de către ISJ Călăraşi a proiectelor propuse
Planificarea activităţilor comune
-          Şedinţe de lucru cu partenerii
-          instituţii partenere
-          şcoala

-          cadre didactice

-          responsabil Comisie activităţi educative
-          coordonatorii de proiecte
Termen -  septembrie/octombrie, anual

-          Alcătuirea de programe de activităţi de către fiecare clasă şi centralizat la nivelul grădiniţei
Realizarea programelor
-          Vizite la diferite istituţii
-          Concursuri
-          Expoziţii
-          Acţiuni ecologice
-          Serbări
-          Excursii didactice
-          reprezentanţii instituţiilor partenere
-          cadrele didactice
-          conducerea şcolii
-          spaţii de întâlnire
-          bază materială

-          Director
-          învăţători şi diriginţii
-          consilierul educativ
-          Comisia PSI şi PM
Termen – permanent

-          Respectarea schemei de programe
-          Atingerea obiectivelor urmărite de fiecare programe) ELABORAREA ŞI DISTRIBUIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE

OBIECTIVE
ACTIVITĂŢI
RESURSE
RESPONSABILITĂŢI
TERMENE
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Identificarea mediilor de distribuire a informaţiilor
-          Discuţii în cadrul comisiei metodice şi Consiliului profesoral
-          cadre didactice
-          Consiliul reprezentativ al părinţilor
-          Comisia de promovare a imaginii grădiniţei
Termen: permanent
-          Specificarea a cel puţin 3 medii eficiente de distribuire a informaţiilor
Elaborarea planurilor concrete de prezentare a imaginii grădiniţei
-          Elaborarea fişei de prezentare a grădiniţei
-          cadre didactice,
-          resurse financiare proprii
-          Comisia de promovare a imaginii grădiniţei
   Termen: octombrie 2014
-          Alcătuirea a cel puţin 3 planuri de promovare a imaginii grădiniţei
Realizarea planurilor
(pagina web, pagină facebook, site-ul grădiniţei pe Didactic.ro)
-          Selectarea materialelor şi realizarea paginii web şi a celorlalte site-uri online
-          cadre didactice, părinţi
-          resurse financiare proprii-          Comisia de promovare a imaginii grădiniţei
Termen: anul şcolar 2012-2013
-          Publicarea pe Internet a prezentării grădiniţei

Alcătuirea unui plan de evaluare continuă a impactului şi materialelor distribuite

-          Chestionare adresate părinţilor, membrilor comunităţii locale
-          directorul
-          Comisia de promovare a imaginii grădiniţei
-          directorul
-          Comisia de promovare a imaginii grădiniţei
Termen: octombrie
-          Elaborarea unui instrument de colectare a datelor               


          GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2          
                                      OLTENIŢA
     PROIECT  DE   DEZVOLTARE


                 INSTITUŢIONALĂ

                        2012-2016